Kişisel Veriler Politikası

Kişisel Veriler Kanunu hakkında genel


bilgilendirme


6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra KVKK olarak anılacaktır)


24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş, 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de


yayınlanmıştır. KVKK’nun bir kısmı yayın tarihinde, bir kısmı ise 7 Ekim 2016’da


yürürlüğe girmiştir.


Veri sorumlusu sıfatıyla bilgilendirme


Aşağıda detaylı kurumsal bilgileri yayınlanan ENDİSOFT olarak,6698 sayılı KVKK


uyarınca ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz bu sayfada açıklandığı çerçevede;


kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere


açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde


işlenebilecektir.


Kişisel verilerinizin ne şekilde işlenebileceği


6698 sayılı KVKK uyarınca,ENDİSOFT ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya


kısmen, otomatik olarak, veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak


kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak,


değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü


işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde


gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.


Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri


Paylaştığınız kişisel veriler,


• Müşterilerimize verdiğimiz hizmetlerin gereklerini, sözleşmenin ve teknolojinin


gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sunulan ürün ve hizmetlerimizi


geliştirebilmek için;


• 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı


Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu düzenlemelere dayanak yapılarak


hazırlanan 26.08.2015 tarihli 29457 sayılı RG’de yayınlanan Elektronik Ticarette


Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik, 27.11.2014


tarihli ve 29188 sayılı RG’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve


diğer ilgili mevzuat kapsamında işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres


ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek için;


• Bankacılık ve Elektronik Ödeme alanında zorunlu olan ödeme sistemleri,


elektronik sözleşme veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve


belgeleri düzenlemek; mevzuat gereği ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi


saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak için;


• Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve


mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi


verebilmek için;


6698 sayılı KVKK ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak işlenecektir.


Kişisel verilerinizin aktarılabileceği üçüncü kişi veya


kuruluşlar hakkında bilgilendirme


Yukarıda belirtilen amaçlarla, ENDİSOFT ile paylaştığınız kişisel verilerinizin


aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; ana hissedarlarımız, doğrudan veya dolaylı yurt içi / yurt


dışı iştiraklerimiz; başta ENDİSOFT e-ticaret altyapısı kullanan Üye firmalar ve bunlarla


sınırlı olmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlar olmak üzere,


faaliyetlerimizi yürütmek üzere ve/veya Veri İşleyen sıfatı ile hizmet aldığımız, iş birliği


yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. kişilerdir.


Kişisel verilerinizin toplanma şekli


Kişisel verileriniz,


• ENDİSOFT internet sitesi ve mobil uygulamalarındaki formlar ve/veya


ENDİSOFT E-Ticaret altyapısı kullanan Üye Firmaların web siteleri aracılığıyla ad,


soyad, TC kimlik numarası, adres, telefon, iş veya özel e-posta adresi gibi bilgiler


ile; kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki tercihleri,


gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, tarayıcı tarafından toplanan çerez verileri ile


gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri şeklinde;


• Satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, acentelerimiz, bâyilerimiz, kağıt


üzerindeki formlar, kartvizitler, dijital pazarlama ve çağrı merkezi gibi kanallarımız


aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamdan;


• ENDİSOFT ile ticari ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak, teklif vermek gibi


amaçlarla, kartvizit, özgeçmiş (cv), teklif vermek ve sair yollarla kişisel verilerini


paylaşan kişilerden alınan, fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli,


sözlü veya yazılı ya da elektronik ortamdan;


• Ayrıca farklı kanallardan dolaylı yoldan elde edilen, web sitesi, blog, yarışma,


anket, oyun, kampanya ve benzeri amaçlı kullanılan (mikro) web sitelerinden ve


sosyal medyadan elde edilen veriler, e-bülten okuma veya tıklama hareketleri,


kamuya açık veri tabanlarının sunduğu veriler, sosyal medya platformları


(Facebook, Twitter, Google, Instagram, Snapchat vs) gibi sosyal paylaşım


sitelerinden paylaşıma açık profil ve verilerden;


işlenebilmekte ve toplanabilmektedir.


KVKK yürürlüğe girmeden önce elde edilen kişisel


verileriniz


KVKK’nun yürürlük tarihi olan 7 Nisan 2016 tarihinden önce, üyelik, elektronik ileti izni,


ürün / hizmet satın alma ve diğer şekillerde hukuka uygun olarak elde edilmiş olan kişisel


verileriniz de bu belgede düzenlenen şart ve koşullara uygun olarak işlenmekte ve


muhafaza edilmektedir.


Kişisel verilerinizin yurtdışına aktarılması


Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere, yukarıda


sayılan yöntemlerden herhangi birisi ile toplanmış kişisel verileriniz KVKK kapsamında


kalmak kaydıyla ve sözleşme amaçlarına uygun olarak yurtdışında bulunan (Kişisel


Veriler Kurulu tarafından akredite edilen ve kişisel verilerin korunması hususunda yeterli


korumanın bulunduğu ülkelere) hizmet aracılarına da aktarılabilecektir.


Kişisel verilerin saklanması ve korunması


Kişisel verileriniz, ENDİSOFT nezdinde yer alan veri tabanında ve sistemlerde KVKK’nun


12. maddesi gereğince gizli olarak saklanacak; yasal zorunluluklar ve bu belgede


belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.


ENDİSOFT, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’nun 12.


Maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz


kişilerin erişimlerini engellemekle; muhafazalarını sağlamak amacıyla hash, şifreleme,


işlem kaydı, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri


almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde


edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak


Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.


Kişisel verilerin güncel ve doğru tutulması


KVKK’nun 4. maddesi uyarınca ENDİSOFT’un kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak


tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda ENDİSOFT’un yürürlükteki mevzuattan


doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için Müşterilerimizin doğru ve güncel


verilerini paylaşması veya web sitesi / mobil uygulama üzerinden güncellemesi


gerekmektedir.


6698 sayılı KVKK uyarınca kişisel veri sahibinin hakları


6698 sayılı KVKK 11.maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili madde


gereğince, Kişisel Veri Sahibi’nin bu tarihten sonraki hakları aşağıdaki gibidir:


1. Kişisel Veri Sahibi, ENDİSOFT’a (veri sorumlusu) başvurarak kendisiyle ilgili;


2. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,


3. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,


4. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp


kullanılmadığını öğrenme,


5. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,


6. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların


düzeltilmesini isteme,


7. KVKK’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin


silinmesini veya yok edilmesini isteme,


8. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin,


kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,


9. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi


suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,


10. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması


hâlinde zararın giderilmesini talep etme,


haklarına sahiptir.


İstanbul Davutpaşa Vergi Dairesine Bağlı Olan,6340103862 Vergi Numarasına Sahip


Demirciler Sitesi Galaksi İş Merkezi Kat:3 Zeytinburnu-İstanbul Adresinde Bulunan


ENDİSOFT KVKK kapsamında Veri Sorumlusu’dur.


ENDİSOFT tarafından atanacak Veri Sorumlusu Temsilcisi, yasal altyapı sağlandığında


Veri Sorumluları Sicilinde ve bu belgenin bulunduğu internet adresinde ilan edilecektir.


Kişisel Veri Sahipleri, sorularını, görüşlerini veya taleplerini aşağıdaki iletişim


kanallarından herhangi birisine yöneltebilir:


E.posta: info@endisoft.com


Telefon: 0212 801 44 84


ENDİSOFT, iletilen taleplere, gerekçeli olmak ve 30 gün içinde cevap vermek kaydıyla


olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan verebilir. Taleplere ilişkin gerekli


işlemlerin ücretsiz olması esastır. Ancak işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde,


ENDİSOFT, ücret talebinde bulunma hakkını saklı tutar. Bu ücretler, Kişisel Verilerin


Korunması Kurulu tarafından, Kişisel Verilerin korunması Kanunu’nun 13. maddesine


göre belirlenen tarife üzerinden belirlenir.